Vedtekter

Vedtektene er vedtatt på årsmøte den 21.04.96, med endringer vedtatt på årsmøte den 23.05.98, 10.07.99, 28.06.03, 04.04.04, 02.07.06 og 27.06.15.

§ 1 Foreningen.
Foreningens navn er: Norsk Interesseforening for Kortvokste; med diagnoser som fører til veksthemning, forkortet NiK. Det engelskspråklige navnet er: Little People of Norway. Den norske forkortelsen skal også brukes på engelsk. Foreningen er en landsomfattende organisasjon. Medlemskap kan tegnes av personer med diagnose, eller av personer som er nærstående til en med diagnose. Som nærstående regnes ektefelle/samboer, foreldre/foresatte, barn og søsken til den med diagnose. Støttemedlemskap kan tegnes av andre med medisinsk og/eller sosial interesse for gruppa.

§ 2 Formål.
Foreningens formål er å arbeide for bedre levevilkår for kortvokste både sosialt og økonomisk. Å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle kortvokste og deres familier. Å spre kunnskap om kortvoksthet til sykehus, og andre behandlende institusjoner. Å arbeide for at myndighetene og samfunnet for øvrig skal få kjennskap til de kortvokstes spesielle problemer.

§ 3 Årsmøtet.
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet bør avholdes i 1. halvdel av året. Årsmøtet har en demokratisk oppbygning. Alle medlemmer over 15 år har adgang til årsmøtet med tale- og stemmerett. Alle medlemmer under 15 år har adgang til årsmøtet med talerett. Støttemedlemmer har ikke adgang til årsmøtet. Årsmøtet ledes av en møteleder. Møteleder, en referent og ett protokollvitne velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styre, revisor og valgkomite. Valgkomiteen har tre medlemmer og et varamedlem. Ett av medlemmene er leder. Valgkomiteens medlemmer har 1. års funksjonstid. Valgkomiteen innstiller til nytt styre, valgkomite og revisor. Årsmøtet fastsetter neste års budsjett, herunder også medlemskontigenten. Revidert regnskap framlegges på
årsmøtet. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med et varsel på minst 30 og høyst 60 dager. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden. Med innkallingen skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap samt neste års budsjett. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet skal sendes inn skriftlig til styret senest 20 dager før møtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/10 av medlemmene med stemmerett krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært årsmøte med varsel på minst 20 og høyst 40 dager. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet,
samt dagsorden.

§ 4 Vedtak på årsmøtet.
Med de unntak som følger av 2. ledd i denne paragraf eller av vedtektene for øvrig, treffes alle vedtak med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Det kreves dog 2/3 flertall av de avgitte stemmene til vedtak om:
1. Fastsetting av lover og endring av disse
2. Oppløsning av foreningen

§ 5 Styret.
Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre bestående av 8 styremedlemmer. Styret velges på årsmøtet og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 4 styremedlemmer. Alle velges for 2 år. Styremedlemmene skal bestå av minst 2 kortvokste og 2 foreldre/foresatte til kortvokste. Styremedlemmenes funksjonstid opphører ved avslutning av det årsmøtet i det år funksjonstiden utløper. Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og 4 andre medlemmer er til stede. Saker avgjøres med alminnelig flertall der alle frammøtte medlemmer har en stemme. Ved stemmelikhet har leder (eventuelt nestleder) dobbeltstemme. Valgbare for styreverv er alle medlemmer over 15 år. Ved starten på ny styreperiode skal endringene i styrets sammensetning meldes enhetsregisteret i Brønnøysund.

§ 6 Styrets fullmakter.
Foreningen representeres utad ved styret. Styret kan utpeke andre medlemmer til representasjonsoppgaver. Styret kan blant medlemmene nedsette ulike komiteer/utvalg for utredning av spesielle saker eller aktuelle problemstillinger. Leder og kasserer har tilgang til foreningens konti. Leder og ett styremedlem sammen kan forplikte foreningen
økonomisk og juridisk.